ruotsi banner

Ordnarna

Statuterna för Finlands Vita Ros orden (FVR) fastställdes den 16 maj 1919. Dess utmärkelsetecken förlänas för förtjänster fosterlandet till fromma. Genom förordning (747/1942) instiftades Finlands Lejons (FLO) orden, som alltså är den yngsta av våra ordnar. Dess utmärkelsetecken förlänas som erkänsla för framstående såväl civila som militära förtjänster. FVR:s och FLO:s utmärkelsetecken kan också förlänas åt utlänningar. Stormästare för FVR:s och FLO:s ordnar är Republikens President, som har ensamrätt att förläna utmärkelsetecken. Dessa två ordnar har ett gemensamt ordenskapitel, som förutom stormästaren består av kanslern, vicekanslern och minst fyra ledamöter. Ordenskapitlet har en skattmästare och två sekreterare.

Vardera orden har storkors, kommendörstecken av I klass, kommendörstecken, riddartecken av I klass och riddartecken. FVR:s storkors med kedja är en särskild hedersbetygelse som har förlänats nästan enbart åt statsöverhuvuden. Riddartecknen skiljer sig från varandra på så sätt att på bandet till riddartecknet av I klass finns en rund rosett. Alla ovan nämnda klasser av FVR kan tilldelas med briljanter som särskild hedersbevisning, likaså FLO:s riddartecken med spänne som fästs vid bandet. Bägge ordnars utmärkelsetecken kan under krig förlänas med svärd för militära förtjänster. FVR:s orden har ett förtjänstkors (tidigare tecken) som specialtecken. Dessutom har FVR en medalj av I klass och medalj, den förra även med guldkors. FLO:s orden har som specialtecken Pro Finlandia-medaljen, som förlänas endast åt konstnärer och författare, samt ett förtjänstkors.