ruotsi banner

Praktiska tilllämpningar

Mera i ordenshandboken.Mera i ordenshandboken

Om man har flera storkors, bärs det högsta inhemska i band medan de andra anges enbart med kraschan. Man kan bära två kraschaner (under varandra), tre (en ovanför och under den två bredvid varandra) eller högst fyra (ytterligare en under de sistnämnda); rangordningen är uppifrån och ner och från höger till vänster, inhemska kommer alltid före utländska.

Man kan bära två kommendörskors. Ett högre halskors bärs över ett lägre och ett inhemskt över ett utländskt. Ett finländskt vanligt kommendörstecken bärs också över ett utländskt kommendörstecken av I klassen. Kraschaner som ovan, inhemska kommer före utländska kraschaner också då det gäller storkors.

Utmärkelsetecken som bärs i band på bröstet fästs på bröstets vänstra sida så, att den övre kanten av bandet ligger något under platsen för knapphålet i kavajslaget. Om man har flera utmärkelsetecken kan de fästas på en bandplåt så att de nedre kanterna är lika långt från övre kanten och vid behov också omlott. Ordningen är från höger till vänster: först inhemska och därefter utländska enligt klass och land (se ovan). När ett främmande statsöverhuvud är närvarande kan utmärkelsetecken från hans land sättas framför andra utländska (men inte före de inhemska!).

Utmärkelsetecken som är utformade som spännen och andra utmärkelsetecken utan band som bärs på bröstet placeras under dem som bärs i band och också under kraschanerna. Statens tjänsteutmärkelsetecken (XXX) bärs dock antingen ovanför bandordnarna eller vid sidan av dem på vänstra sidan av bröstet.