ruotsi banner

Finlands Vita Ros' och Finlands Lejons orden förlänas till vedermäle för framstående såväl civila som militära förtjänster för fosterlandet. Utlänningar kan jämväl belönas med dessa ordnar.

Etu sivuSlide show 230x304 1

Stormästaren för Finlands Vita Ros' och Finlands Lejons ordnar, republikens president, har utnämnt nya ledamöter till ordenskapitlet för Finlands Vita Ros' och Finlands Lejons ordnar. Det nya ordenskapitlet inleder sin verksamhet 1.1.2017.

Ny kansler blir Riksarkivets generaldirektör Jussi Nuorteva. Ny vicekansler blir bergsrådet Kari Jordan.

Som ledamöter i ordenskapitlet fortsätter försvarsmaktens kommendör, general Jarmo Lindberg och utrikesministeriets statssekreterare Peter Stenlund.

Till nya ledamöter har utnämnts jord- och skogsbruksministeriets kanslichef Jaana Husu-Kallio, Statskontorets generaldirektör Timo Laitinen samt Åbo Akademis förvaltningsdirektör Ulla Achrén.

Som ordenskapitlets förste sekreterare fortsätter konteramiral Antero Karumaa. Ny andre sekreterare är sedan 1.10.2016 republikens presidents förste adjutant, överstelöjtnant Petri Toivonen. Som ordens-
kapitlets skattmästare fortsätter budgetrådet Jouko Narikka.